Sunday, 10 November 2013

Hier is deel 2. Luister eers na deel 1 hieronder. Wees geseënd.

Saturday, 5 November 2011

LIGGAAMLIKE- EN GEESTELIKE ONTSPANNINGS OEFENINGE VAN DIE SKOOL VAN DIE WAARHEID deel 1

Ons het almal nodig om gereeld skuiling te vind in die Groot Stilte van die Allerhoogste – om, soos in Psalm 91, “In die Skaduwee van die Almagtige” te rus. Daar is ‘n plek in die innerlike mens waar hierdie diep geestelike stilte ervaar kan word.

Ek onthou goed hoe Nicol Campbell, the stigter van die Skool van die Waarheid, die School of Truth, al sy lesings met ‘n spesifieke oefeningsproses afgesluit het. Die wonderlike stilte wat oor mens daal wanneer mens die oefening doen kan nie regtig beskryf word nie. Jy voel dit net. En dis wat ek jou in hierdie opnames wil wys. Die proses behels eerstens ‘n liggaamlike ontspannings oefening en daarna ‘n geestelike ontspannings- en verdiepings-oefening.

Sodat jy nie elke keer weer hierna moet luister voor jy by die oefening self kan uitkom nie, het ek die opname in twee verdeel. Die eerste opname, hierdie een dus, verduidelik net hoe die proses werk en jy hoef nie weer hierna te luister nie. Die volgende opname, net hierna op hierdie web blad, is die ontspannings oefening self. Die beginsel is dat ‘n ontspanne mens makliker na ‘n dieper bewussynsvlak kan beweeg as iemand wie se liggaam en verstand nog gespanne is van die stampe en stote van die lewe.

Sodra jy klaar hierna geluister het kan jy hierdie eerste deel stop en met die tweede een begin.

· Kies ‘n stil plek waar niks en niemand jou sal steur nie.
· Sit regop in ‘n gerieflike stoel sodat jou liggaam nie onnodig gespanne is nie.
· Laat die hande liggies op die skoot rus.
· Sommige mense noem dit meditasie. Ek noem dit geestelike ontspanning. Wanneer jy geestelik diep ontspan, kan jy die buitewerld uitsluit en jou binnekamer ten volle betree. Jou binnekamer is ‘n geestelike sentrum waar alle dinge bekend is en waar alle dinge verstaan word. Dis ‘n geheime plek wat altyd oop is vir jou om binne te gaan. Moennie doelbewus probeer om jou gedagtes te stop nie. Laat hulle maar kom en gaan. Hou elkeen sonder veel belangstelling dop soos wat dit deur jou kop trek. Distansieer jouself van die gedagtes. Sê vir jouself, “Dis maar net my materiele brein wat hierdie gedagtes genereer. Hulle het niks met my te doen nie” En laat hulle dan maar kom en net gaan. Baie gou sal jy merk dat hulle hul nie meer so baie aan jou opdring nie.

Dit is nie altyd maklik om gou beheer oor ons gedagtes te kry nie. Daarom maak ons aan die begin hierdie stiltetydjie maar kort. Namate ons daarmee volhard en hierdie ontspannings oefening gereeld en met erns doen, namate ons opreg daarna strewe om God in stilte te vind, word dit vir ons makliker om volkome te ontspan, ook in ons gemoed en in ons gedagtes. Dit word ‘n heerlike samesyn wat mens lok om dit gereeld, tenminste een keer per dag te doen, maar onthou, ons moet dit nie vir langer as 20 minute doen nie. Die rede is dat mens God nie net in stilte dien nie, maar ook in ons daaglikse handel en wandel, waar ons streef om die wonderlike stilte van ons innerlike samesyn met God ook oor te plaas in ons daaglikse werk en in ons interaksie met ons medemens en die natuur.

Stop nou die opname en begin die tweede een. Ek wens jou ‘n geseënde stiltetyd toe.

Skool van die Waarheid, School of Truth, Johannesburg,

Monday, 21 December 2009

Die Evangelie van Lukas - Hoofstuk 24, gelees deur andre


1
Die Sondagmôre baie vroeg het die vroue na die graf toe gegaan met die reukolie wat hulle reggemaak het.

2
Daar kry hulle die klip weggerol van die ingang van die graf af;

3
en toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie.

4
Hulle het nie geweet wat om daarvan te dink nie. Meteens staan daar by hulle twee manne met blink klere aan.

5
Die vroue het groot geskrik en met hulle gesig na die grond toe gebuig. Toe sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die Lewende by die dooies?

6
Hy is nie hier nie. Hy is uit die dood opgewek. Onthou hoe Hy met julle gepraat het toe Hy nog in Galilea was

7
en gesê het: Die Seun van die mens moet uitgelewer word in die hande van sondige mense, gekruisig word, en op die derde dag opstaan."

8
Toe het hulle sy woorde onthou

9
en van die graf af teruggegaan en al hierdie dinge vir die elf en al die ander vertel.

10
Die vroue was Maria Magdalena en Johanna en Maria die ma van Jakobus. Ook die ander vroue saam met hulle het dieselfde dinge aan die apostels vertel.

11
Maar vir hulle het hierdie verhaal na onsin gelyk en hulle het die vroue nie geglo nie.

12
Petrus het egter opgespring en na die graf toe gehardloop. Toe hy daar vooroor buk, sien hy net die doeke. Vol verwondering oor wat gebeur het, is hy terug huis toe.

13
Op dieselfde dag was twee van hulle op pad na 'n dorpie met die naam Emmaus, twaalf kilometer van Jerusalem af.

14
Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur het.

15
Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop,

16
maar hulle oë is verhinder om Hom te herken.

17
Hy vra hulle toe: "Wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek?" Met somber gesigte gaan hulle staan,

18
en een van hulle, met die naam Kleopas, antwoord Hom: "Is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem dat u nie weet van die dinge wat in die afgelope dae daar gebeur het nie?"

19
Hy vra vir hulle toe: "Watter dinge?" Hulle antwoord Hom: "Die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk;

20
en hoe ons priesterhoofde en die lede van ons Raad Hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word, en Hom gekruisig het.

21
Ons het so gehoop dat dit Hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die derde dag vandat die dinge gebeur het.

22
En nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf

23
en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle het kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het Hy lewe.

24
Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het, maar Hom het hulle nie gesien nie."

25
Toe sê Hy vir hulle: "Wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees! Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie?

26
Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie?"

27
Daarna het Hy by Moses en al die profete begin en al die Skrifuitsprake wat op Hom betrekking het, vir hulle uitgelê.

28
Toe hulle by die dorpie aankom waarheen hulle op pad was, het Hy gemaak of Hy verder wou gaan.

29
Hulle het egter by Hom aangedring en gesê: "Bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby." Toe het Hy ingegaan om by hulle oor te bly.

30
Terwyl Hy saam met hulle aan tafel was, neem Hy die brood, vra die seën, breek dit en gee dit vir hulle.

31
Toe gaan hulle oë oop, en hulle het Hom herken, maar Hy het uit hulle gesig verdwyn.

32
Hulle sê toe vir mekaar: "Het ons hart nie warm geword toe Hy op die pad met ons gepraat en vir ons die Skrif uitgelê het nie?"

33
Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die elf en die ander mense bymekaar,

34
en dié sê: "Die Here het regtig opgestaan en Hy het aan Simon verskyn!"

35
Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe Hy aan hulle bekend geword het toe Hy die brood gebreek het.

36
Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self meteens daar tussen hulle en sê vir hulle: "Vrede vir julle!"

37
Hulle het geweldig geskrik en bang geword en gedink hulle sien 'n gees.

38
Hy sê toe vir hulle: "Waarom is julle so verskrik, en waarom kom daar twyfel in julle harte?

39
Kyk na my hande en my voete: dit is tog Ek self. Voel aan My en kyk! 'n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat Ek het nie."

40
Terwyl Hy dit sê, wys Hy vir hulle sy hande en voete.

41
Toe hulle van blydskap en verwondering nog nie kon glo nie, sê Hy vir hulle: "Het julle hier iets om te eet?"

42
Hulle gee Hom toe 'n stuk gebakte vis.

43
Hy het dit gevat en voor hulle oë geëet.

44
Daarna sê Hy vir hulle: "Dit is die betekenis van die woorde wat Ek vir julle gesê het toe Ek nog by julle was, naamlik dat alles vervul moet word wat in die wet van Moses en in die profete en psalms oor My geskrywe is."

45
Toe open Hy hulle verstand om die Skrif te verstaan.

46
Verder sê Hy vir hulle: "So staan daar geskrywe: 'Die Christus moet ly en op die derde dag uit die dood opstaan,

47
en in sy Naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder.'

48
Julle is getuies van hierdie dinge.

49
En Ek sal die gawe wat my Vader beloof het, vir julle stuur. Maar julle moet in die stad bly totdat julle met krag van bo toegerus is."

50
Daarna het Hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het Hy sy hande opgehef en hulle geseën.

51
Terwyl Hy hulle seën, het Hy van hulle af weggegaan en is Hy in die hemel opgeneem.

52
Hulle het Hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan.

53
Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys.

Die Evangelie van Lukas - Hoofstuk 23, gelees deur andre

1

Daarna het die hele vergadering opgestaan en Jesus na Pilatus toe gebring.
2

Daar het hulle die aanklag teen Hom begin deur te sê: "Ons het bevind dat hierdie man ons volk ophits: hy belet hulle om aan die keiser belasting te betaal en beweer dat hy die Christus, die koning, is."
3

Pilatus vra Hom toe: "Is jy die koning van die Jode?" Hy antwoord hom: "Dit is soos u sê."
4

Daarop sê Pilatus vir die priesterhoofde en die skare: "Ek vind geen skuld in hierdie man nie."
5

Maar hulle het sterker aangedring en gesê: "Die hele Joodse land deur stook hy die volk op met sy leer. Hy het van Galilea af begin en tot hier daarmee gekom."
6

Toe Pilatus dit hoor, vra hy of die man dan 'n Galileër is.
7

Nadat hy te wete gekom het dat Jesus uit die magsgebied van Herodes afkomstig was, het hy Hom na Herodes toe gestuur, wat juis in daardie tyd self in Jerusalem was.
8

Herodes was baie bly om Jesus te sien. Omdat hy soveel van Hom gehoor het, het hy al 'n geruime tyd die begeerte gehad om Hom te sien. Hy het ook gehoop om Hom een of ander wonderwerk te sien doen.
9

Hy het allerlei vrae aan Hom gestel, maar Jesus het hom niks geantwoord nie.
10

Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes het Hom heftig gestaan en beskuldig.
11

Herodes en sy soldate het Hom toe met veragting behandel. Hy het Hom 'n deftige kleed laat omhang, met Hom die spot gedryf en Hom daarna na Pilatus toe teruggestuur.
12

Op daardie dag het Herodes en Pilatus vriende geword. Voorheen was daar kwaaivriendskap tussen hulle.
13

Daarna het Pilatus die priesterhoofde, die lede van die Joodse Raad en die volk bymekaar geroep
14

en vir hulle gesê: "Julle het hierdie man voor my gebring as 'n opruier van die volk. Nou het ek in julle teenwoordigheid die saak ondersoek, en ek het in hierdie man geen grond gevind vir die aanklag wat julle teen hom inbring nie.
15

Herodes het ook nie, want hy het hom na ons toe teruggestuur. Hy het beslis niks gedoen wat die dood verdien nie.
16

Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat."
18

Maar soos een man het hulle geskreeu: "Weg met hom!
19

Laat Barabbas vir ons los!" Barabbas was in die tronk oor 'n opstand in die stad en oor moord.
20

Omdat Pilatus vir Jesus wou loslaat, het hy weer met hulle gepraat,
21

maar hulle het aanhoudend uitgeroep: "Kruisig, kruisig hom!"
22

Die derde keer sê Pilatus vir hulle: "Watter kwaad het die man gedoen? Ek het in hom niks gekry wat die doodstraf regverdig nie. Ek sal hom dus laat gesel en dan loslaat."
23

Hulle het egter met 'n harde geskreeu aangehou om te eis dat Jesus gekruisig moes word, en met hulle geskreeu het hulle die oorhand gekry.
24

Pilatus het toe besluit dat aan hulle eis voldoen moes word.
25

Die man wat oor opstand en moord in die tronk was, het hy vrygelaat, soos hulle geëis het, maar vir Jesus het hy uitgelewer, soos hulle wou hê.
26

Terwyl hulle Hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad af gekom het, en sit die kruis op hom om dit agter Jesus aan te dra.
27

'n Groot menigte van die volk het agter Jesus aan geloop, onder wie ook vroue wat oor Hom getreur en gehuil het.
28

Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê: "Vroue van Jerusalem, moenie oor My huil nie, huil oor julleself en julle kinders,
29

want daar kom dae waarin hulle sal sê: 'Hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en dié wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie.'
30

"Dan sal hulle vir die berge sê: 'Val op ons!' en vir die heuwels: 'Bedek ons!'
31

As hulle dit met die groen hout doen, wat sal dan met die droë hout gebeur?"
32

Daar is ook twee ander, albei misdadigers, weggelei om saam met Jesus tereggestel te word.
33

Toe hulle by die plek kom wat Kopbeen genoem word, het hulle Hom daar saam met die misdadigers gekruisig, die een aan sy regter- en die ander een aan sy linkerkant.
34

Toe sê Jesus: "Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie!" Hulle het sy klere verdeel deur te loot.
35

Die volk het daar gestaan en kyk. Hulle raadslede het Hom ook uitgelag en gesê: "Ander het hy gered. Laat hy homself red as hy die Christus is wat deur God uitverkies is."
36

Ook die soldate het vorentoe gekom en Hom bespot. Hulle het vir Hom suur wyn aangebied
37

en gesê: "As jy die koning van die Jode is, red jouself."
38

Daar was ook 'n opskrif bokant Hom: "Dit is die koning van die Jode."
39

Een van die misdadigers wat daar gehang het, het Hom gelaster deur te sê: "Is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook!"
40

Maar die ander een het hom tereggewys en gesê: "Is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man!
41

In ons geval is dit regverdig, want ons ontvang die verdiende straf vir ons dade. Maar hierdie man het niks verkeerds gedoen nie."
42

Verder sê hy: "Jesus, dink aan my wanneer U in u koninkryk kom."
43

Jesus antwoord hom: "Ek verseker jou: Vandag sal jy saam met My in die paradys wees."
44

Dit was al omtrent twaalfuur, toe kom daar duisternis oor die hele land, en dit het tot drie-uur geduur;
45

die son het opgehou om te skyn. Die voorhangsel in die tempel het middeldeur geskeur.
46

Jesus het hard uitgeroep: "Vader, in u hande gee Ek my gees oor." Na hierdie woorde het Hy die laaste asem uitgeblaas.
47

Toe die offisier sien wat gebeur het, het hy God geprys en gesê: "Hierdie man was werklik onskuldig."
48

Al die mense wat saamgedrom het om na die skouspel te kyk en gesien het wat daar gebeur het, het verslae huis toe gegaan.
49

Maar al Jesus se vriende, ook die vroue wat Hom van Galilea af gevolg het, het op 'n afstand bly staan. Hulle het al hierdie dinge gesien.
50

Daar was 'n man met die naam Josef, afkomstig van 'n Joodse dorpie Arimatea. Hy was 'n goeie en opregte man en het die koms van die koninkryk van God verwag.
51

Hoewel hy lid van die Joodse Raad was, het hy nie met hulle besluit en optrede saamgestem nie.

52
Hierdie man het na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus gevra.

53
Nadat hy dit van die kruis afgehaal het, het hy dit in linne toegedraai en in 'n rotsgraf neergelê waarin nog nooit tevore iemand begrawe was nie.
54

Dit was Vrydag, en die sabbat het al begin aanbreek.
55

Die vroue wat saam met Jesus van Galilea af gekom het, het saamgeloop en die graf gesien en gekyk hoe sy liggaam neergelê word.
56

Daarna het hulle huis toe gegaan en reukolie en salf reggemaak. Op die sabbatdag het hulle gerus, soos die gebod bepaal.

Die Evangelie van Lukas - Hoofstuk 22, gelees deur andre

1 Die fees van die ongesuurde brood, wat pasga genoem word, was naby. 2 Die priesterhoofde en die skrifgeleerdes wou Jesus uit die weg ruim, maar omdat hulle bang was vir die volk, het hulle nog gesoek na 'n manier om dit te doen. 3 Die Satan het in Judas, wat Iskariot genoem is en een van die twaalf was, ingevaar. 4 Hy het toe met die priesterhoofde en die offisiere van die tempelwag gaan praat oor hoe hy Jesus in hulle hande kan laat kom. 5 Hulle was bly en het ooreengekom om hom daarvoor te betaal. 6 Hy het ingestem en na 'n geskikte geleentheid gesoek om Jesus te verraai waar die volk nie by is nie. 7 Die dag van die ongesuurde brood, waarop die paaslam geslag moes word, het aangebreek. 8 Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes vooruit met die opdrag: "Gaan berei die paasmaaltyd vir ons voor dat ons dit kan eet." 9 Hulle vra Hom: "Waar wil U hê moet ons dit voorberei?" 10 Toe antwoord Hy hulle: "Kyk, net soos julle die stad ingaan, sal 'n man wat 'n kruik water dra, julle ontmoet. Gaan saam met hom tot in die huis waar hy ingaan, 11 en sê vir die eienaar van die huis: 'Ons Leermeester vra u: Waar is die kamer waar Ek met my dissipels die paasmaaltyd kan eet?' 12 En hy sal julle 'n groot bovertrek wys wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle dit voorberei." 13 Hulle het gegaan en dit gekry net soos Jesus vir hulle gesê het, en die paasmaaltyd voorberei. 14 Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met Hom. 15 Hy sê toe vir hulle: "Ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet voordat Ek ly. 16 Ek sê vir julle: Ek sal dit nie weer eet voordat dit in die koninkryk van God sy volle betekenis gekry het nie." 17 Daarna neem Hy 'n beker, spreek die dankgebed uit en sê: "Neem dit en gee dit vir mekaar aan. 18 Ek sê vir julle: Ek sal van nou af nie weer wyn drink voordat die koninkryk van God gekom het nie." 19 Toe neem Hy brood, spreek die dankgebed uit, breek dit en gee dit vir hulle met die woorde: "Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Gebruik dit tot my gedagtenis." 20 Met die beker na die maaltyd het Hy net so gemaak en gesê: "Hierdie beker is die nuwe verbond, beseël deur my bloed, wat vir julle vergiet word. 21 "Maar kyk, die hand van die man wat My verraai, is saam met Myne hier op die tafel. 22 Met die Seun van die mens sal dit gaan soos dit voorbeskik is, maar wee die man deur wie Hy verraai word!" 23 Toe begin hulle mekaar uitvra wie van hulle dit kon wees wat so iets sou doen. 24 Daar het onenigheid onder hulle ontstaan oor wie van hulle as die belangrikste beskou moet word. 25 Maar Jesus sê vir hulle: "By die nasies is dit so: konings speel oor hulle baas, en dié wat gesag afdwing, laat hulleself weldoeners noem. 26 Maar by julle moet dit nie so wees nie. Inteendeel, die belangrikste onder julle moet soos die geringste wees, en die een wat die leier is, soos die een wat dien. 27 Wie is die belangrikste: die een wat aan tafel is, of die een wat bedien? Tog hy wat aan tafel is, nie waar nie? Maar Ek is in julle kring soos die een wat dien. 28 "Julle is die mense wat in my beproewings altyddeur by My gebly het. 29 Net soos my Vader 'n koninkryk aan My bemaak het, so bemaak Ek 'n koninkryk aan julle, 30 sodat julle in my koninkryk aan my tafel kan eet en drink en op trone kan sit om oor die twaalf stamme van Israel te regeer." 31 "Simon, Simon!" het Jesus gesê. "Luister! Die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. 32 Maar Ek het vir jou gebid dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk." 33 Petrus sê vir Hom: "Here, ek is bereid om saam met U selfs gevangeneskap en dood in te gaan." 34 Maar Hy antwoord: "Petrus, Ek sê vir jou: Die haan sal vannag nie kraai voordat jy My drie maal verloën het deur te sê dat jy My nie ken nie." 35 Verder het Jesus vir hulle gesê: "Toe Ek julle uitgestuur het sonder beursie en reissak en skoene, het julle iets kortgekom?" "Nee, niks nie!" was hulle antwoord. 36 Toe sê Hy vir hulle: "Maar nou, wie 'n beursie het, moet dit saamneem, en net so ook 'n reissak. En wie nie 'n swaard het nie, moet van sy klere verkoop en een aanskaf. 37 Ek sê vir julle: Die Skrifwoord wat sê: 'En Hy is as misdadiger beskou,' 38 Hulle sê toe: "Here, kyk hier is twee swaarde." "Ons laat dit daarby," antwoord Hy hulle. 39 Jesus het die stad verlaat en volgens gewoonte Olyfberg toe gegaan, en sy dissipels het Hom gevolg. 40 Toe Hy op die plek aankom, sê Hy vir hulle: "Bid dat julle nie in versoeking kom nie." 41 Hy het Hom toe van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi. Daar het Hy gekniel en gebid: 42 "Vader, as U wil, neem tog hierdie lydensbeker van My af weg. Laat nogtans nie my wil nie maar u wil geskied!" 43 'n Engel uit die hemel het aan Hom verskyn en Hom versterk. 44 Hy het in doodsangs geraak en het nog ernstiger gebid. Sy sweet het soos bloeddruppels geword wat op die grond val. 45 Toe Hy van die gebed opstaan en by die dissipels kom, kry Hy hulle aan die slaap, uitgeput van droefheid. 46 Hy sê toe vir hulle: "Waarom slaap julle? Staan op en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie." 47 Terwyl Jesus nog praat, kom 'n klomp mense daar aan. Die een wat Judas genoem is, een van die twaalf, het hulle gelei en nader gekom na Jesus toe om Hom te soen. 48 Maar Jesus sê vir hom: "Judas, verraai jy die Seun van die mens met 'n soen?" 49 Toe dié wat saam met Jesus was, sien wat gaan gebeur, vra hulle: "Here, moet ons hulle met die swaard aanval?" 50 Een van hulle slaan toe na die slaaf van die hoëpriester en kap sy regteroor af. 51 Maar Jesus sê: "Hou op daarmee!" Daarna het Hy die oor aangeraak en hom genees. 52 Toe sê Jesus vir die priesterhoofde, die offisiere van die tempelwag en die familiehoofde wat teen Hom opgetrek het: "Trek julle met swaarde en stokke uit soos teen 'n rower? 53 Dag vir dag was Ek saam met julle in die tempel, en julle het nie 'n hand uitgesteek om My te vang nie. Maar nou dat die tyd vir die duistere magte daar is, het julle julle kans." 54 Hulle het Jesus toe gevange geneem en Hom weggelei en in die huis van die hoëpriester gebring. Petrus het op 'n afstand agterna gekom. 55 In die middel van die binneplaas was daar 'n vuur, en daar het mense bymekaar gesit. Petrus het tussen hulle gaan sit. 56 'n Diensmeisie wat hom in die skynsel van die vuur sien sit het, het hom goed bekyk en gesê: "Dié een was ook saam met daardie man." 57 Maar Petrus het dit ontken deur te sê: "Juffrou, ek ken Hom nie!" 58 'n Rukkie later sien iemand anders hom en sê: "Jy is mos ook een van hulle." Maar Petrus antwoord: "Man, ek is nie!" 59 Na verloop van sowat 'n uur het nog een met beslistheid beweer: "Sowaar, dié een was ook saam met daardie man Hy is mos ook 'n Galileër!" 60 Maar Petrus sê: "Man, ek weet nie waarvan jy praat nie!" En onmiddellik, terwyl hy nog praat, het daar 'n haan gekraai. 61 Die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. Toe val dit Petrus by wat die Here vir hom gesê het: "Voordat die haan vannag kraai, sal jy My drie maal verloën." 62 En Petrus het buitentoe gegaan en bitterlik gehuil. 63 Die manne wat vir Jesus bewaak het, het aangehou om met Hom die spot te dryf en Hom te slaan. 64 Hulle het Hom geblinddoek en gesê: "Jy is mos 'n profeet! Sê wie het jou geslaan!" 65 En nog baie ander godslasterlike dinge het hulle Hom toegesnou. 66 Toe dit dag word, het die Raad van die volk - die priesterhoofde en die skrifgeleerdes - vergader en Jesus voor hulle laat bring. 67 Hulle sê toe: "As jy die Christus is, sê dit vir ons." Maar Hy antwoord hulle: "Al sou Ek dit vir julle sê, sal julle tog nie glo nie; 68 en al sou Ek vir julle 'n vraag stel, sal julle ook nie antwoord nie. 69 Maar van nou af sal die Seun van die mens aan die regterhand van die almagtige God sit." 70 Toe vra hulle almal: "Dan is jy die Seun van God?" Hy sê vir hulle: "Dit is soos julle sê: Ek is!" 71 Daarop sê hulle: "Waarvoor het ons dan nog getuienis nodig? Ons het dit mos uit sy eie mond gehoor!"

Sunday, 20 September 2009

Die Evangelie van Lukas - Hoofstuk 21, gelees deur andre

1 Jesus het rondgekyk en die rykes hulle gawes in die offergawekis sien gooi. 2 Hy sien toe ook 'n arm weduwee twee klein muntstukkies daar ingooi, 3 en Hy sê: "Dit verseker Ek julle: Hierdie arm weduwee het meer ingegooi as al die ander. 4 Hulle het almal iets uit hulle oorvloed in die offergawekis gegooi, maar sy het in haar gebrek alles ingegooi wat sy gehad het om van te lewe." 5 Toe sommige oor die tempel praat, oor die pragtige klippe en gewyde geskenke waarmee dit versier was, sê Jesus: 6 "Alles wat julle sien - daar sal 'n tyd kom dat nie een klip op die ander gelaat sal word nie. Alles sal afgebreek word." 7 Hulle vra Hom toe: "Here, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat is die teken van wanneer dit gaan plaasvind?" 8 Hy antwoord: "Pas op dat julle nie mislei word nie, want baie sal onder my Naam kom en sê: 'Dit is ek!' en: 'Die tyd het aangebreek!' Moenie agter hulle aanloop nie! 9 Wanneer julle hoor van oorloë en opstande, moenie beangs raak nie, want hierdie dinge moet eers plaasvind, maar dit is nog nie onmiddellik die einde nie." 10 Verder sê Hy vir hulle: "Die een nasie sal teen die ander te staan kom en die een koninkryk teen die ander. 11 Daar sal groot aardbewings wees; hongersnode en epidemies sal op baie plekke voorkom. Daar sal skrikwekkende dinge wees en groot tekens van die hemel af. 12 "Maar nog voordat dit alles gebeur, sal hulle julle gevange neem en vervolg. Hulle sal julle oorlewer vir verhoor in die sinagoges en vir opsluiting in gevangenisse; hulle sal julle voor konings en goewerneurs bring ter wille van my Naam. 13 Dit sal vir julle 'n geleentheid wees om van My te getuig. 14 Stel julle dus daarop in om julle nie vooraf oor julle verdediging te kwel nie, 15 want Ek sal vir julle die woorde en die wysheid gee wat deur geeneen van julle teenstanders teengespreek of weerlê kan word nie. 16 Julle sal selfs deur julle ouers en broers en familie en vriende verraai word, en hulle sal party van julle doodmaak. 17 En julle sal ter wille van my Naam deur almal gehaat word, maar 18 daar sal selfs nie eens 'n haar van julle kop af val nie. 19 Deur julle volharding moet julle julleself red." 20 "Wanneer julle sien dat Jerusalem deur leërs omsingel word, moet julle weet dat sy verwoesting naby is. 21 Dan moet dié wat in Judea is, die berge in vlug, en dié wat in die stad is, daaruit padgee, en dié wat op die plase is, nie na die stad toe gaan nie, 22 want in daardie dae voltrek God sy straf. Alles wat geskrywe staan, word dan bewaarheid. 23 "Dit sal bitter swaar gaan met die vrouens wat in daardie tyd swanger is en met dié wat nog klein kindertjies het, want daar sal groot nood in die land heers, en God sal hierdie volk straf. 24 "Sommige sal deur die swaard val en ander as krygsgevangenes na al die nasies toe weggevoer word. Jerusalem sal deur die heidennasies vertrap word totdat ook hulle tyd verby is." 25 "Daar sal tekens wees aan son, maan en sterre. Op aarde sal daar radeloosheid onder die volke wees uit angs vir die gebulder van die see en sy vloedgolwe. 26 Die mense sal beswyk van vrees en spanning oor die dinge wat oor die hele wêreld aan die kom is, want die kragte van die hemelruim sal ontwrig word. 27 En dan sal hulle die Seun van die mens met groot krag en majesteit op 'n wolk sien kom. 28 As hierdie dinge begin gebeur, staan dan regop en lig julle kop op, want dan is julle verlossing naby." 29 En Hy vertel hulle 'n gelykenis: "Let op die vyeboom en al die ander bome. 30 Sodra julle sien dat hulle begin uitloop, weet julle vanself dat die somer al naby is. 31 Net so moet julle ook, wanneer julle hierdie dinge sien gebeur, weet dat die koninkryk van God naby is. 32 Dit verseker Ek julle: Nog in die leeftyd van hierdie geslag sal al hierdie dinge gebeur. 33 Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit." 34 "Wees op julle hoede dat julle gees nie deur onmatige etery en drinkery en deur die sorge van die lewe afgestomp word nie en dat daardie dag julle nie onverhoeds soos 'n vangnet oorval nie. 35 Daardie dag sal skielik op al die bewoners van die hele aarde neerkom. 36 Maar wees waaksaam en bid altyddeur dat julle die krag kan ontvang om deur al hierdie dinge wat gaan gebeur, behoue deur te kom en om voor die Seun van die mens te verskyn." 37 Bedags was Jesus in die tempel besig om die mense te leer, maar snags het Hy uitgegaan en buite op die Olyfberg vernag. 38 In die môre vroeg het die hele volk dan weer in die tempel na Hom kom luister.

Monday, 14 September 2009

Die Evangelie van Lukas - Hoofstuk 20, gelees deur andre

1 Op een van daardie dae, toe Jesus by die tempel besig was om die volk te leer en aan hulle die evangelie te verkondig, het die priesterhoofde en die skrifgeleerdes saam met die familiehoofde nader gestaan 2 en Hom gevra: "Sê vir ons, met watter gesag doen u hierdie dinge? Wie is dit wat u hierdie gesag gegee het?" 3 Hy antwoord hulle: "Ek gaan julle ook iets vra, en julle moet My dan sê: 4 Die doop van Johannes - kom dit van God of van mense af?" 5 Hulle redeneer toe onder mekaar: "As ons sê: 'Van God af,' sal hy sê: 'Waarom het julle hom dan nie geglo nie?' 6 En as ons sê: 'Van mense af,' sal die hele volk ons stenig, want hulle is daarvan oortuig dat Johannes 'n profeet is." 7 Toe antwoord hulle dat hulle nie weet waar dit vandaan kom nie. 8 Daarop sê Jesus vir hulle: "Dan sê Ek ook nie vir julle met watter gesag Ek hierdie dinge doen nie." 9 Verder het Jesus aan die volk hierdie gelykenis vertel: "Daar was 'n man wat 'n wingerd aangeplant en dit aan boere verhuur het. Daarna was hy'n hele ruk weg van die huis af. 10 Toe dit tyd was daarvoor, stuur hy 'n slaaf na die boere toe om sy deel van die wingerd se opbrengs te gaan haal. Maar die boere het die slaaf geslaan en met leë hande weggejaag. 11 Die eienaar het weer probeer en 'n ander slaaf gestuur. Maar hulle het hierdie een ook geslaan en uitgeskel en met leë hande weggejaag. 12 Die eienaar het nog 'n keer probeer en 'n derde slaaf gestuur. Hulle het hom geslaan dat die bloed loop, en hom uit die wingerd uitgegooi. 13 "Toe sê die eienaar van die wingerd: 'Wat moet ek nou doen? Ek sal my geliefde seun stuur. Miskien sal hulle hom ontsien.' 14 Maar toe die boere hom sien, het hulle onder mekaar geredeneer: 'Dit is die erfgenaam dié. Kom ons slaan hom dood, dan is die erfenis ons s'n.' 15 Toe gooi hulle hom uit die wingerd uit en slaan hom dood. Wat sal die eienaar van die wingerd dan met hulle doen? 16 Hy sal kom en daardie boere om die lewe bring en die wingerd vir ander mense gee." Dié wat dit gehoor het, sê toe: "Nee, dit moenie gebeur nie!" 17 Maar Jesus het hulle aangekyk en gesê: "Wat beteken hierdie Skrifwoord dan: 'Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword' 18 Elkeen wat op hierdie klip val, sal verpletter word; elkeen op wie hy val, sal hy vermorsel." 19 Die skrifgeleerdes en die priesterhoofde het besef dat Jesus met hierdie gelykenis op hulle gesinspeel het. Daarom wou hulle Hom sommer daar en dan gevange neem, maar hulle was bang vir die volk. 20 Hulle het hulle kans afgewag. Toe stuur hulle geheime agente wat hulle as opreg voorgedoen het, om Jesus op een of ander uitspraak te probeer vastrek sodat hulle Hom aan die owerheidsgesag van die goewerneur kon uitlewer. 21 Hulle vra Hom toe: "Meneer, ons weet dat u in u prediking en onderrig regsinnig is. U let nie op die aansien van persone nie. U is getrou aan die waarheid, en so maak u die wil van God bekend. 22 Is dit reg dat ons aan die keiser belasting betaal, of is dit nie?" 23 Maar Jesus het deur hulle slimstreek gesien en vir hulle gesê: 24 "Wys vir My 'n muntstuk. Wie se kop en naam is daarop?" Hulle antwoord: "Die keiser s'n." 25 Toe sê Hy vir hulle: "Nou ja, gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort, en aan God wat aan God behoort." 26 Hulle kon dit nie regkry om Hom voor die volk vas te trek op iets wat Hy gesê het nie. En verwonderd oor sy antwoord, het hulle maar stilgebly. 27 'n Aantal Sadduseërs - dit is die mense wat ontken dat daar 'n opstanding uit die dood is - kom toe nader en vra vir Jesus: 28 "Meneer, Moses het vir ons voorgeskryf: As iemand 'n getroude broer het wat kinderloos sterwe, moet hy met sy broer se weduwee trou en vir sy broer kinders verwek. 29 Nou was daar sewe broers. Die oudste het getrou en kinderloos gesterwe. 30 Ook die tweede 31 en die derde het met die weduwee getrou en kinderloos gesterwe, en so het dit met al sewe gegaan. 32 Daarna het die vrou ook gesterwe. 33 Die vrou nou, wie se vrou word sy met die opstanding? Al sewe het haar mos as vrou gehad." 34 Jesus sê vir hulle: "In hierdie wêreld trou die mense met mekaar, 35 maar dié wat waardig geag is om deel te hê aan die toekomstige wêreld en aan die opstanding uit die dood, trou daar nie meer nie. 36 Hulle kan ook nie meer sterwe nie; hulle is soos die engele. Hulle is kinders van God, omdat hulle uit die dood opgestaan het. 37 Dat die dooies opgewek word, het Moses ook aangedui waar hy in die gedeelte oor die doringbos praat van 'die Here, die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob' 38 Hy is nie 'n God van dooies nie maar van lewendes, want by Hom leef hulle almal." 39 Toe sê sommige van die skrifgeleerdes: "Meneer, u het goed geantwoord." 40 Hulle het nie meer gewaag om Hom 'n enkele vraag te stel nie. 41 Maar Jesus het vir hulle gevra: "Hoe kan hulle sê dat die Christus die seun van Dawid is? 42 Dawid sê tog self in die boek van die Psalms: Die Here het vir my Here gesê: Sit aan my regterhand 43 totdat Ek jou vyande aan jou onderwerp het. 44 Dawid noem Hom dus 'Here'; hoe kan Hy dan sy seun wees?" 45 Terwyl die hele volk na Jesus luister, sê Hy vir sy dissipels: 46 "Pas op vir die skrifgeleerdes, wat graag met hulle deftige klere aan rondstap. Hulle hou van die begroetings op straat, die voorste banke in die sinagoges en die ereplekke by die maaltye. 47 Dit is hulle wat die huise van die weduwees inpalm en vir die skyn lang gebede opsê. Hulle sal baie swaar gestraf word."